Baseny
Oczyszczalnie
Dom i ogród
Sauny
Uzdatnianie wody
Wanny SPA
Zbiorniki
Uzdatnianie wody / Odżelaziacze

Występowanie w wodzie związków żelaza jest poważnym problemem w zaopatrywaniu ludności w wodę. Zawartość żelaza w wodach powierzchniowych może zwiększać się okresowo, występuje ono jednak w niewielkich ilościach. Wody podziemne natomiast zawierają znaczne jego ilości, nawet do kilkudziesięciu mg/dm3 żelaza.

Związki żelaza w wodzie mogą pochodzić z różnych źródeł: gruntu, korozji urządzeń. Zawartość żelaza spotykana w wodach naturalnych wynosi od ilości śladowych do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miligramów w decymetrze sześciennym. Wody żelaziste mają wiele ujemnych właściwości: nieprzyjemny specyficzny zapach i smak, skłonność do osadzania szlamów w rurociągach lub grzejnikach, pozostawianie plam na pranych tkaninach, pokrywanie żółtymi plamami porcelany i szkła (wanny, umywalki), niekorzystny wpływ na jakość produktów spożywczych niektórych wyrobów przemysłowych.
Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

Jako dopuszczalną normę przyjęto w Polsce 0,2mg Fe/dm3 i jest to wartość zgodna z normą Unii Europejskiej. Wymagania odnośnie związków żelaza w wodzie wykorzystywanej w przemyśle są bardzo różne.

Zła jakość wody ma szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na instalacje i urządzenia. Występujące w wodzie związki żelaza powodują zarastanie instalacji, zażółcenie urządzeń sanitarnych i domowych.

Odżelazianie wody jest procesem szczególnym polegającym na jonowymiennym wiązaniu żelaza albo na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego i odfiltrowaniu nierozpuszczalnych soli żelaza.

Proces technologiczny usuwania związków żelaza czy manganu składa się z:

napowietrzania wody surowej (za pomocą inżektora w przypadku mniejszych wydajności stacji lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno - powietrznego przy większych wydajnościach)

korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba)

filtracji na odpowiednim rodzaju złoża

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

Poprzez określenie odżelazianie rozumiemy usuwanie z wody związków żelaza. Proces możemy przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenianie żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Metodę pierwszą stosujemy w przypadku dużych poborów wody, występowania żelaza w postaci różnych związków. Metodę drugą możemy stosować w przypadku występowania żelaza jako jonu dwuwartościowego. Dla utleniania żelaza możemy dozować do wody związki chemiczne o zdolnościach katalitycznych lub też możemy doprowadzić tlen z powietrza. Preferowanym przez nas systemem jest układ utleniania powietrzem, który jest ekologiczny i tańszy w eksploatacji. W proponowanych Państwu tzw. filtrach szybkich, prędkość filtracji wynosi od kilkunastu do 25m/h. Proces odżelaziania na drodze wymiany jonowej polega na wymianie jonów żelaza i manganu na jony sodu podczas przepuszczania wody przez silnie kwaśny kationit. Do regeneracji złoża niezbędne są pewne ilości chlorku sodu (soli). Ponieważ w tym samym procesie usuwana jest twardość wody, tę metodę odżelaziania możemy polecać przy niskich zawartościach żelaza lub stosunkowo małych przepływach wody. Prędkość filtracji przy wymianie jonowej wynosi maksymalnie 40-50m/h.

Domowe
Domowe
Przemysłowe
Przemysłowe
Zobacz produkty w naszym sklepie
Domowe
Przemysłowe
Baseny | Oczyszczalnie | Dom i ogród | Sauny | Uzdatnianie wody | Wanny SPA | Zbiorniki
created by Koczur Bartłomiej