Baseny
Oczyszczalnie
Dom i ogród
Sauny
Uzdatnianie wody
Wanny SPA
Zbiorniki
Dom i ogród / Odczynniki chemiczne / S (alfabetycznie)
Siarka mielona
siarka mielona

Przeznaczenie / zastosowanie:

Idealna dla ogrodnictwa do zakwaszania gleby pod borówkę amerykańską. Można także używać z powodzeniem do odkażania pomieszczeń gospodarczych, w tym celu rozpala się około 1-2kg siarki w płytkiej metalowej misce na podłodze pomieszczenia przy szczelnie zamkniętych oknach i drzwiach. Oczywiście w pomieszczeniu nie może znajdować się w tym momencie inwentaż, gdyż może ulec uduszeniu. Po operacji należy wietrzyć pomieszczenie przez 5-6 godzin do ustania zapachu dezynfekującego tlenku siarki. Siarka techniczna mielona - czystość 99%. Stosowana jako chemikalia do syntez.

Identyfikacja substancji:

wzór chemiczny: S
synonimy: brak
masa molowa: 32,06g/mol
numer CAS: 7704-34-9
numer WE: 231-722-6
określenie(a) ryzyka: R

Własności fizykochemiczne:

postać: ciało stałe
barwa: jasnożółta
zapach: słaby charakterystyczny
ph: brak danych
temperatura topienia: 111-119°C
temperatura wrzenia: 444°C
temperatura samozapłonu: 235°C (w postaci pyłu)
temperatura zapłonu: 168-207°C
granice wybuchowości: brak danych
dolna: -
górna: -
ciśnienie par: brak danych
gęstość: 1,80-2,06g/cm3 (20°C)
ciężar nasypowy: około 400-500kg/m3
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w toluenie, benzenie

Przedstawione informacje pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone zostały bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, między innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji.

Opakowanie:

1kg.

pdf Pobierz kartę charakterystyki

Siarka sublimowana
siarka sublimowana

Przeznaczenie / zastosowanie:

Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

Skład i informacje o składnikach:

synonimy: brak
numer CAS: 7704-34-9
ciężar cząsteczkowy: 32,06
wzór chemiczny: S
numer WE: 231-722-6

Własności fizykochemiczne:

forma: ciało stałe
kolor: jasnożółty
zapach: słaby charakterystyczny
pH: brak danych
temperatura topnienia: 111-119°C
temperatura wrzenia: 444°C
temperatura samozapłonu: 235°C (w postaci pyłu)
temperatura zapłonu: 168-207°C
granice wybuchowości: brak danych
dolna: -
górna: -
lepkość dynamiczna: -
lepkość kinematyczna: -
ciśnienie pary: brak danych
gęstość: 1,80-2,06g/cm3 (20°C)
ciężar nasypowy: około 400-500kg/m3
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Powyższe informacje uważa się za niewyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem.

Opakowanie:

1kg.

pdf Pobierz kartę charakterystyki

P (alfabetycznie)
S (alfabetycznie)
Baseny | Oczyszczalnie | Dom i ogród | Sauny | Uzdatnianie wody | Wanny SPA | Zbiorniki
created by Koczur Bartłomiej